Disclaimer

Disclaimer van KamerHaarlem

KamerHaarlem is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerHaarlem, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerHaarlem zijn verbonden. KamerHaarlem is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerHaarlem beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerHaarlem is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerHaarlem worden aangeboden. KamerHaarlem garandeert niet dat de op KamerHaarlem aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerHaarlem garandeert ook niet dat de op KamerHaarlem aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerHaarlem garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerHaarlem hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerHaarlem is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerHaarlem. U vrijwaart KamerHaarlem voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerHaarlem.